Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand
 
Billeder fra Bjerge Strand området  

VEDTÆGTER

Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand

1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Udviklingsforeningen Bjerge Sydstrand

2 Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune.

3 Foreningens formål
Foreningens formål at fremme bevarelsen og udviklingen af Bjerge Sydstrand som rekreativt område til glæde for sommerhusbeboere og lokalområdet, og beslægtede aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.

4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret og kontingent er betalt.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt
forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling.
Generalforsamling afholdes i Kalundborg kommune i første kvartal. Indkaldelse sker ved mail til medlemmernes registrerede mailadresse, samt ved opslag på evt. hjemmeside.
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
5.4 Stemmeret. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret.
5.5 Alle medlemmer, der er lodsejer i Bjerge Sydstrand, kan vælges til bestyrelsen.
5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal - dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten
bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg. Et medlem
kan med skriftlig fuldmagt afgive stemme for højst et andet medlem.
5.7 Generalforsamlingens dagsorden skal være:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Forslag til kontingent og budget
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsupleant
8. Eventuelt

6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af
begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære
generalforsamling.

7 Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
7.2 Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.
7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Halvdelen + 1 er på valg i lige år, resten er på valg i ulige år.
7.4 Der vælges hvert år en første og en anden suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem
forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder førstesuppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne
mellem sig på ny. Andensupleanten indtræder på samme måde hvis endnu et bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen.
7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
7.6 Bestyrelsen kan udarbejde et aftalepapir/forretningsorden for dets interne samarbejde og kan nedsætte
arbejdsgrupper efter behov.

8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte
revisor.

9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

10 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

11 Opløsning af foreningen
11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
11.21 tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål i Kalundborg kommune, Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den: 17.11.2019

Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området
Billeder fra Bjerge Strand området